phery, a black shadow flashed away, it was Huang Jiu.